Občianske združenie Podpoľanie

Verejno-súkromné partnerstvo v Podpoľaní sa buduje od roku 2005, kde sa členmi partnerstva stali obce,  zástupcovia MVO, verejné inštitúcie, podnikatelia, aktívni občania. Cieľom VSP Podpoľanie, tak ako uvádzajú základné dokumenty partnerstva, je vzájomná spolupráca za účelom podpory regionálneho rozvoja územia ako celku.

          V roku 2009 získalo prvýkrát štatút miestnej akčnej skupiny a úspešne realizovalo integrovanú stratégiu územia  „ 4P- program pre príťažlivé Podpoľanie“ s prístupom LEADER . Z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 združenie získalo takmer 2 100 000 € a podporilo 66 projektov so zameraním na obnovu a rozvoj obcí, vzdelávanie, informovanie a vidiecky cestovný ruch. [viac]

          Na základe skúseností a dobrých výsledkov z predchádzajúceho plánovacieho obdobia a v zmysle svojho zamerania sa občianske združenie rozhodlo pokračovať v práci na rozvoji územia aj v novom plánovacom období. V roku 2015 sa OZ Podpoľanie uchádzalo o udelenie štatútu MAS . Tento jej bol pridelený druhýkrát rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry – schválenie Stratégie miestneho rozvoja , vedeného komunitou. K udeleniu štatútu MAS došlo dňa 15.11.2017 , čím došlo k schváleniu Stratégie miestneho rozvoja  – stratégie CLLD: „5P – Program pre príťažlivé Podpoľanie +„ ktorá nadväzuje na predchádzajúcu integrovanú stratégiu (ďalej len Stratégia). Zároveň bola stanovená finančná alokácia z Európskych štrukturálnych  a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR na implementáciu schválenej Stratégie rozvoja vedeného komunitou v základnej alokácii v celkovej maximálnej výške 1 703 555 €a dodatočnej výkonnostnej alokácii v max. výške 1 533 199,50 €. Viac informácií o samotnej realizácii Stratégie CLLD v roku 2020 je popísané v časti Činnosť miestnej akčnej skupiny, podkapitola Implementácia stratégie miestneho rozvoja.

           Podpoľanie sa okrem implementácie LEADER sústreďuje aj na ďalšie aktivity vo svojom regióne. Od roku 2013, kedy sa stalo koordinátorom regionálneho značenia miestnych produktov a služieb a zaviedlo značku Regionálny produkt Podpoľanie® je jeho činnosťou aj vyhlasovanie výziev na získanie certifikátu a zabezpečenie celého procesu od vyhlásenia výzvy až po udelenie certifikátu výrobcovi alebo poskytovateľovi služby.

          Zároveň sa Podpoľanie zapája do realizácie iných projektov a aktivít súvisiacich s rozvojom regiónu a podporou domáceho cestovného ruchu. [menej]

DetvaOčováHriňováZvolenská SlatinaHrochoťDúbravyVígľašDetvianska HutaLátkyPodkriváňKorytárkyKriváňBudináStožokKlokočStará HutaHorný TisovníkSlatinské LazyVígľašská Huta - Kalinka

Občianske združenie Podpoľanie je verejno – súkromné partnerstvo obcí, aktívnych občanov, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií, ktorí sa združili sa účelom podpory trvalo udržateľného rozvoja územia Podpoľanie. V súčasnej dobe má 51 členov.

OZ Podpoľanie pôsobí v 19 obciach na území 4 okresov (Detva, Zvolen, Lučenec a Banská Bystrica): Detva, Hriňová, Budiná, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Hrochoť, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Očová, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta – Kalinka, Zvolenská Slatina.  Občianske združenie Podpoľanie aktívne pracuje a realizuje aktivity v oblastiach rozvoja vidieka, sociálnej inklúzie a vzdelávania od roku 2005.