Od 4.augusta 2011 pracujeme so VII. a VIII. pracovnou skupinou nezamestnaných priamo v obci Zvolenská Slatina. Pôvodne sme predpokladali vytvoriť len jednu skupinu klientov v tejto obci, avšak pre veľký záujem klientov – prevažne rómskeho pôvodu – sme vytvorili skupiny dve.  Aby sme mohli nezamestnaným vo Zvolenskej Slatine účinne pomôcť pri hľadaní možností uplatnenia sa na trhu práce a účinnejšie sa im počas poradenstva venovať bolo výhodnejšia vytvorenie dvoch menších skupín.

V súčasnosti prebiehajú skupinové poradenstvá, ktoré ešte budú realizované v priebehu mesiaca august. Následne budeme pokračovať individuálnymi stretnutiami podľa potrieb a záujmu klientov v tejto obci.

 

Tešíme sa z veľkého záujmu najmä rómskych klientov o pomoc, ktorú môžu dostať prostredníctvom  Centra zamestnanosti. Pripravujeme ich na pracovné pohovory  a motivujeme ich pri hľadaní  pracovného uplatnenia.

 

 

Čo je nové v CZ – máj 2011

 Centrum zamestnanosti od 5.5.2011 začína pracovať so VI. skupinou klientov  v obci Stará Huta – bude poskytovať skupinové poradenstvá pre túto skupinu. Neprestáva aktívne pomáhať ani klientom I., II., III., IV. a V. skupiny. Vyhľadáva pre nich pracovné pozície podľa ich potrieb a záujmu. Realizuje individuálne poradenstvá a pomoc pri spracovaní písomností pre zamestnávateľov, ktorí inzerujú voľné pracovné pozície.

 Od začiatku realizácie projektu bolo k 30.4.2011 uchádzačom o zamestnanie celkovo ponúknutých 536 pracovných pozícií a aj na základe týchto ponúknutých pracovných pozícií sa zamestnalo 20 klientov. Voľné pracovné pozície denne monitorujeme a odovzdávame informácie vhodným kandidátom o zamestnanie na konkrétnu pozíciu.

 V mesiaci máj sa uskutočnia skupinové poradenstvá pre VI. skupinu a následne sa budeme pripravovať na prácu s ďalšou,  v  poradí VII. pracovnou skupinou. Individuálny prístup a poradenstvo pre členov VI. skupiny bude pokračovať.

 S potešením uvítame nových záujemcov o pomoc pri hľadaní uplatnenia na trhu práce.

Ponúkame množstvo informácií o voľných pracovných pozíciách a prípravu klientov na úspešný pracovný pohovor u zamestnávateľa.

                                                                                                                           Poradkyne CZ

 

 

 

Z činnosti: pridané 17.2.2011

 Podpoľanie, o.z. ,  dňa 28.1.2011 v priestoroch  združenia na ul. SNP 1, v Detve informovalo nezamestnaných občanov o činnosti Centra zamestnanosti. Občania boli  o stretnutí informovaní  prostredníctvom mestského rozhlasu, televízneho informačného kanálu, ako aj  letákmi rozmiestnenými v meste. Stretnutie bolo určené pre nezamestnaných, ktorým sa z rôznych príčin nedarí zamestnať. Na naše sklamanie účasť bola veľmi skromná, hoci v meste Detva máme okolo 17% nezamestnanosť.  A tak je možno dobré zamyslieť sa nad tým. Neprídu lebo majú predsudky, strach, alebo nemajú záujem pracovať?  Predpokladám, že u každého je iný dôvod.  S tými, ktorí zotrvali sme sa stretli dvakrát, jedno spoločné stretnutie nás ešte čaká.

            Sme združenie, ktoré sa snaží pomáhať nezamestnanému, podľa jeho potrieb. To znamená, že dôvod nezamestnanosti je u každého iný. Jeden nepracuje, pretože došlo k hromadnému prepúšťaniu, iný bol v zamestnaní len na zastupovanie, iný ukončil školu a nemôže si nájsť prácu,  ďalší ukončil starostlivosť o dieťa a je pre neho ťažké nájsť prácu.  Pokiaľ je človek dlhšiu dobu bez práce, stráca pracovné návyky. Okrem toho, zhoršujú sa komunikačné a sociálne zručnosti.  Prvým krokom ako osloviť zamestnávateľa, je spísanie žiadosti a životopisu. Ale tak ako sa mení doba, tak sa menia aj náležitosti týchto písomností. A to je jeden hlavný dôvod, prečo by mal nezamestnaný hľadať pomoc v našom združení.  Vysvetlíme, poradíme,  pomôžeme so spísaním, resp. aj distribúciou. Druhý, veľmi podstatný dôvod je príprava  na osobný pohovor. Poradíme,  čo všetko môže zamestnávateľa zaujímať, aké otázky môže nezamestnanému položiť. Toto všetko veľmi pomôže pri príprave na pohovor.  Okrem samotnej prípravy, pomáhame nezamestnaným vyhľadávať prácu.

            Stáva sa nám, že nezamestnaní majú spočiatku obavy, nevedia čo ich u nás čaká.  Tieto obavy sa ale veľmi rýchlo vytratia. Atmosféra v našom združení je uvoľnená a jediným našim cieľom je pomôcť nezamestnanému, aby sa zamestnal.  Samozrejme nie každému sa to podarí. Tí, ktorým sa to nepodarí, získajú aspoň skúsenosti a rozhľad, zvýši sa ich sebavedomie a sú odhodlaní prácu naďalej hľadať.

            Pracujeme v skupinách, no v prípade, že ide o jednotlivcov,  uprednostňujeme individuálne stretnutia.  Pokiaľ máte záujem získať  zručnosti, ktoré využijete pri hľadaní práce, prípadne neviete ako sa zamestnať, nakoľko si myslíte, že robíte všetko preto a nedarí sa Vám,  navštívte kanceláriu občianskeho združenia Podpoľanie,  na Nám. SNP 1,v starej časti Detva, budova bývalého MNV, prípadne si dohodnite stretnutie na č.tel. 0904 517 375, e-mailom: cz@podpolanou.sk.

 

 

 

 

Z činnosti: pridané 26.11.2010

Poradkyne Centra zamestnanosti sa v novembri, v rámci projektu Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní  stretli s novou, už štvrtou skupinou nezamestnaných. Tentokrát to bolo v obci Detvianska Huta.  Obec s nádhernou prírodou, ale zato oveľa väčšou nezamestnanosťou v porovnaní  s nižšie položenými  miestami Podpoľania.  Programu Centra zamestnanosti sa zúčastnilo dohromady 9 žien.    Počiatočnú nesmelosť vystriedala ústretová komunikácia a dobrá atmosféra. Popri poradenských aktivitách sme si navzájom vymenili informácie o aktuálnych problémoch spojených s nezamestnanosťou, o zamestnávateľoch, možnosti dochádzania za prácou a možnosti samozamestnania.  Podľa slov zúčastnených, v obci je takmer 100 nezamestnaných. Veľa z nich je pracovitých a o prácu neprišli vlastnou vinou.  Za najväčší problém považujú absenciu podnikateľov v obci, čo spôsobuje najmä dopravná izolácia a pokiaľ nejakí prídu, ich neseriózny spôsob.   

Veríme, že aj napriek zhoršeným podmienkam s dochádzkou do zamestnania sa aspoň niektorým ženám podarí zamestnať. Nejde len o zdroj finančných prostriedkov, ale tiež o sociálne kontakty a možnosť sebarealizácie.

 

Z činnosti:   pridané 27.9.2010        

Na júnovom stretnutí s rómskymi lídrami vzišla potreba práce s nezamestnanými občanmi z MRK. A tak sme zahájili informačnú kampaň rôznymi informačnými kanálmi.  V septembri, hneď v úvode školského roka sme navštívili spoločnosť Eudca  Detva. Tu sa stretávajú ľudia, ktorí si zvyšujú príp. rozširujú svoje vzdelanie na profesiu sociálno-výchovný pracovník.  Informovali sme ich o možnosti zapojiť sa do súčasne realizovaného  projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“.  Pomoc pri hľadaní práce  bola ponúknutá im, ako aj im osloveným uchádzačom o prácu.  Zároveň sme o tejto pomoci informovali ďalších rómskych lídrov v Detve, ktorí mali túto informáciu šíriť v rómskych komunitách.  Na avizované stretnutie dňa 24.9. 2010 sa na naše „prekvapenie“ nikto nedostavil. Osobné, telefonické ani e-mailové kontakty nepostačovali na to, aby sme sa s rómskymi nezamestnanými občanmi stretli. Ide o sklamanie, pretože túto pomoc môžu využiť bezplatne a zvýšiť si svoje schopnosti a zručnosti, ktoré využijú pri hľadaní  práce.  O tom svedčia aj doteraz zaznamenané výsledky. Od februára 2010 sa zamestnali 9 naši klienti. Títo sa pravidelne zúčastňovali skupinových a individuálnych poradenstiev, spoločne sme riešili ich aktuálne problémy, trénovali komunikačné zručnosti. Problém, v podobe nezamestnanosti sa snažili  vyriešiť a nehádzať to len na plecia spoločnosti.  Napriek všetkému sme ochotné pomáhať všetkým, pokiaľ sú pomoc schopní a ochotní prijať. Z tohto dôvodu sme navrhli nový termín stretnutia a to na deň 1.10.2010 o 9.00 hod.

 

Čo máme nové v Centre zamestnanosti?

 

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, čo sme urobili počas  uplynulých dvoch mesiacov. V apríli  sme ukončili skupinové poradenstvá pre nezamestnaných v Očovej.  Veľmi nás potešili ich reakcie a prístup k aktivitám. Našli sa síce aj takí, ktorí svoje aktivity neukončili, ale my pracujeme s ľuďmi, ktorí majú záujem zmeniť svoj postoj a prácu naozaj chcú. Toho sú príkladom dvaja naši verní klienti, ktorí sa v máji zamestnali. Pravidelne a hlavne zodpovedne pristupovali k svojim povinnostiam, čím dosiahli zaslúžené ovocie, v podobe zamestnania.   Naďalej vyhľadávame vhodné pracovné pozície pre nezamestnaných,  udržiavame  s nimi osobný, mailový alebo telefonický kontakt.

V mesiaci jún budeme pracovať s nezamestnanými občanmi v obci Dúbravy. Veríme, že druhá skupina bude rovnako, ako prvá,  ochotná spolupracovať a počet zamestnaných bude rásť.

Ak nám chcete niečo odkázať, alebo napísať, môžete tak urobiť prostredníctvom      e-mailu: cz@podpolanou.sk.

 

                                                                                                                      poradkyne CZ

 

 

 

V mesiaci júl sme ukončili skupinové aktivity v obci Dúbravy. Sklamaním bola nízka účasť na stretnutiach.  S nezamestnanými,  ktorí prejavili záujem, zostávame v kontakte a naďalej ich počas individuálnych stretnutí budeme podporovať a pomáhať pri hľadaní práce. Priebežne ich informujeme o voľných pracovných pozíciách v regióne, kontaktujeme potenciálnych zamestnávateľov.

 

Od začiatku realizácie projektu sme poskytli služby v obci Očová a Dúbravy 33 nezamestnaným, z toho 20 mužom a 13 ženám.  Celkový počet zamestnaných k 30.6. 2010 je 7 klientov.