Komunitná práca

Pridané 14.9.2011

 

Seminár na tému: Poznaj svoje peniaze

 Občianske združenie Podpoľanie v rámci realizácie projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo dňa 13.9.2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu v Starej Hute,  seminár pre zemepisne izolovaných obyvateľov a nezamestnaných v regióne Podpoľania pod názvom „Poznaj svoje peniaze“

Stretnutie 15-tich zúčastnených viedla Ing. Jana Juráková, ktorá v úvode veľmi pútavo vysvetlila význam peňazí, ich vlastnosti a funkcie. Zostavený návod na plánovanie a evidenciu osobného rozpočtu peňazí jednotlivca a rodiny mohli prítomní vo vytvorených skupinkách prakticky vyskúšať v zážitkovom učení modelových situáciách napodobujúcich finančnú skutočnosť v rodinách.

Občianske združenie ďakuje pracovníkom obecného úradu v Starej Huta za pomoc pri organizovaní a vytvorení príjemného prostredia.

 

Komunitné konzultantky

 

 

 Pridané 31.8.2011

Realizácia podujatí v komunitách

Do konca mesiaca august prebehlo ďalších 9 projektových zámerov, ktoré občianske združenie Podpoľanie v rámci realizácie projektu „ Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, realizovalo prostredníctvom mobilizácia lokálnych zdrojov a realizácia podujatí v komunitách. Aj toto boli  prekrásne podujatia, ktoré do prípravy a samotnej realizácii zapojili cieľové skupiny a spoločne vytvorili krásne podujatia. Projektové zámery  realizovali: Obec Stožok, Obec Klokoč, Obec Stará Huta OZ škola istoty a nádeje Očová, Obec Látky, Obec Horný Tisovník, ZO JD Kriváň, Obec Slatinské Lazy, Obec Detvianska Huta.

                                                      Komunitné konzultantky

 

 

Pridané  25.07.2011

Relizácia podujatí v komunitách

 

Občianske združenie Podpoľanie v rámci realizácie projektu „ Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, súčasťou ktorého je aj mobilizácia lokálnych zdrojov a realizácia podujatí v komunitách, podporilo 17 projektových zámerov určených na mobilizáciu lokálnych zdrojov. V súčasnosti prebieha realizácia projektových zámerov a doteraz  bolo zrealizovaných 8 projektových zámerov. Boli to prekrásne podujatia, ktoré do prípravy a samotnej realizácii zapojili cieľové skupiny a spoločne vytvorili krásne podujatia. Projektové zámery už realizovali: Špeciálna ZŠ Detva, Mesto Hriňová. ZŠ Vígľaš, DS Dolinka Očová, Obec Dúbravy, Obec Podkriváň, Obec Zvolenská Slatina, DSS Detva. Ďalšie projektové zámery budú zrealizované do konca augusta 2011.

                                                      Komunitné konzultantky

 

Pridané 02.06.2011

Seminár na tému   „Hygiena v rómskych osadách ako základ predchádzania ochorení“ 

Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo dňa 02.06..2011  v zasadacej miestnosti kultúrneho domu vo Zvolenskej Slatine, seminár  pre dospievajúce dievčatá v rómskych komunitách pod názvom „Hygiena v rómskych osadách ako základ predchádzania ochorení“ 

Seminár viedla pani doktorka MUDr Eva Mahútová, všeobecná lekárka pre deti a dorast zo Zvolenskej Slatiny. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 30 mladých dievčat aj niektorých matiek a vypočuli si veľmi dobrú a odbornú prednášku v ktorej pani doktorka rozprávala o hygiene, výžive, dospievaní a zodpovedala aj na veľa položených otázok.

Občianske združenie ďakuje p. Berkyovej z OZ Úrady a pracovníčka TSP za pomoc pri zorganizovaní a vytvorení  príjemného prostredia.

                                                         Komunitné konzultantky

 

 

 Pridané 25.5.2011

Pracovná cesta do PSI okresu Brezno 24.5.2011

Dňa 24.05.2011 Podpoľanie, o.z. v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo pre lídrov pracujúcich so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva v našom regióne a členov LPSI, pracovnú cestu do PSI okresu Brezno. Účelom tejto cesty bola výmena skúseností a načerpanie nových inšpiratívnych nápadov.

Prvé stretnutie bolo s pracovníkmi  „Komunitné centrum n.o. v Čiernom Balogu“, ktoré sa zameriava na sociálnu pomoc a humanitnú starostlivosť, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, programy na podporu zdravia, ľudských práv a základných slobôd, programy tvorby, rozvoja, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrne a spoločenské podujatia, informačné služby. Komunitné centrum n.o. napĺňa svoje poslanie predovšetkým na území obce Čierny Balog, svojimi aktivitami zároveň prispieva k rozvoju mikroregiónu Čierny Hron a regiónu Horehronie.

Ďalej sme navštívili Odboré učilište internátne vo Valaskej, ktoré v súčasnosti zastrešuje: Špeciálnu materskú školu internátnu, Špeciálnu základnú školu internátnu, Odborné učilište internátne, Praktickú školu, Domov mládeže.Cieľom školy je, aby sa dieťa, žiak, a učeň s postihom čo najviac rozvíjali podľa svojich individuálnych schopností vzhľadom na svoj postih.

V meste Brezno sme navštívili niekoľko centier, ktoré nám boli dobrou inšpiráciou do ďalšej práce. „ Denné centrum PRAMEŇ“ zameriava svoju činnosť na seniorov. Vedúca centra pani Kokavcová Katarína nám vysvetlila záslužnú prácu seniorov a zameriavanie ich činnosti v rôznych krúžkoch (spevácky, výtvarný, počítačový, divadelno-tanečný), stretnutie s Úniou nevidiacich, stretnutie GAZDINIEK, posedenie pri knihe a turistické vychádzky spojené so zberom liečivých rastlín.„Komunitné centrum Plamienok“ zamerané na predškolskú prípravu rómskych detí, na krúžky: tanečný, počítačový, krúžok prvej pomoci pohybové hry, zdravotná výchova, tvorivé dielne.„Nízkoprahové denné centrum LÚČ“ ( útulok „Nádej“ ) poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri vyplnení tlačív, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, záujmovú činnosť, pomoc pri príprave jedál pre tých obyvateľov ktorí potrebujú pomoc 

                                                                                 Komunitné konzultantky

 

 

Pridané 6.4.2011

Seminár na tému   „Tvorba projektov v sociálnej oblasti, možnosti využitia a financovania projektov v komunitách

Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo dňa 05.04..2011  v zasadacej miestnosti občianskeho združenia, seminár pod názvom „Tvorba projektov v sociálnej oblasti, možnosti využitia a financovania projektov v komunitách

Seminár viedla Mgr. Jarmila Chovancová, ktorá veľmi odborne predstavila možnosti   financovania projektov v komunitách a zároveň uviedla praktické príklady a skúsenosti z tvorby projektov v sociálnej oblasti. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia cieľových skupín, ktoré máme zadefinované v projekte. Seminár bol veľmi podnetný a užitočný pre všetkých zúčastnených.

                                                                                                                              Komunitné konzultantky  

 

 Pridané 24.3.2011

Prezentácia  komunitných plánov na obecných zastupiteľstvách

Občianske združenie Podpoľanie realizuje v  súčasnosti projekt pod názvom: „ Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, súčasťou ktorého je aj aktualizácia komunitných plánov obcí v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z  z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Aktualizácia  komunitných plánov postupne prebiehala  vo všetkých obciach a v decembri 2010 bola  ukončená.

V súčasnosti prebieha prezentácia komunitných plánov na obecných a mestských zastupiteľstvách.

                                                                                                                                                    Komunitné konzultantky  

 

Pridané 15.02.2011

Seminár na tému: „Možnosti poskytovania sociálnych služieb pre starých osamelých ľudí – odkázaných na pomoc iných

Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo dňa 15.2.2011  v priestoroch Klubu dôchodcov v Kriváni seminár pod názvom „Možnosti poskytovania sociálnych služieb pre starých osamelých ľudí – odkázaných na pomoc iných“ zameraný na  poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.. Seminár po odbornej stránke zastrešil Mgr. Štefan Kamenský riaditeľ Domova dôchodcov v Detve.  Jeho odborné poznatky doplnil praktickými skúsenosťami , čo veľmi ocenili účastníci seminára. Stretnutie bolo veľmi dobrým prínosom pre zúčastnených a tiež aj dobrou  výmenou skúseností.

Občianske združenie ďakuje členom Klubu dôchodcov v Kriváni za vytvorenie príjemného prostredia.

                                                                                                                                                Komunitné konzultantky  

 

 

 Pridané 29.11.2010

Seminár na tému   „Možnosti uplatnenia zdravotne postihnutých na trhu práce“

 Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo dňa 29.11.2010 v priestoroch Kultúrneho strediska v Hriňovej seminár pod názvom „Možnosti uplatnenia zdravotne postihnutých na trhu práce“  a  vysvetlenie existujúcich nástrojov úradu práce na podporu zamestnávania ZPO. Seminár viedla Ing. Klimentová z Úradu práve vo Zvolene. Stretnutia sa zúčastnili zdravotne postihnutí, ako aj zástupcovia subjektov, ktoré pracujú s touto cieľovou skupinou.

Občianske združenie ďakuje pracovníkom Kultúrneho strediska v Hriňovej za vytvorenie príjemného prostredia.Pracovná cesta do OZ Partnerstvo – Žiarsky reión

Dňa 20.10.2010 Podpoľanie, o.z. v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo pre lídrov, pracujúcich so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva v našom regióne a členov LPSI, pracovnú cestu do OZ Partnerstvo – Žiarsky región. Účelom tejto cesty bola výmena skúseností a načerpanie nových inšpiratívnych nápadov v organizáciách, ktoré poskytujú pomoc osobám postihnutých sociálnym vylúčením.

Prvá zastávka bola v Lutile, kde sme navštívili Informačné centrum mladých ( ICM). Prvoradým poslaním ICM je získavať, sprostredkovať a zverejňovať informácie z prístupných zdrojov pre návštevníkov  ICM z oblastí daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života.

Druhou zastávkou bolo mesto Žiar nad Hronom – centrum Terénnej sociálnej práce ( TSP ). Ich hlavným poslaním je poskytovať odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta a okolia, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.

Treťou zastávkou bol eMKLub v Kremnici – ktorý poskytuje široké portfólio služieb zameraných na vzdelávanie a sociálnu oblasť. eMKLub realizoval množstvo projektov, z ktorých mnohé fungujú dodnes:

–        Modelové centrum dennej starostlivosti pre deti – poskytuje sociálnu službu pre deti rómskych rodín a znevýhodnených rodín 

–        Komunitné a koordinačné centrum „Štanclov dom“ – slúži ako komunitné centrum sociálnej prevencie a koordinačné centrum pre všetky realizované projekty

–        Útulky, Domovy na pol ceste – riešia zložitú situáciu mládeže, ktorá sa po odchode z detských domovov a špeciálnych škôl a ukončení štátnej starostlivosti nachádza bez ubytovania a finančného zabezpečenia. Na Útulky neskôr nadviazal projekt –  sieť domčekov v okolitých obciach, v ktorých žijú chovanci už samostatným životom  s minimálnou asistenciou

–        Výstavba bytových jednotiek – eMKLub rieši aj otázku bývania pre sociálne znevýhodnených.

–        Súkromná spojená škola – tvoria ju Súkromná škola s materskou školou a Súkromná základná umelecká škola. Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“ dopĺňa potreby realizácie celodenného výchovného systému.

–        Súkromné gymnázium – jeho zámerom je vytvoriť priaznivé podmienky pre vzdelávanie nadaných rómskych detí, ale je otvorené aj pre nerómskych žiakov. Škola má nadregionálny charakter, a preto pri Súkromnom gymnáziu je zriadený aj Školský internát ako súčasť Súkromného gymnázia.

Ďakujeme kolegom z OZ Partnerstvo – Žiarsky región, ktorí nám pomohli túto pracovnú cestu zorganizovať a umožnili nám navštíviť spomínané zariadenia.

 

Audit potrieb rómskych komunít v Podpoľaní a zasieťovanie ich lídrov“

            V rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ bol pre oblasť Podpoľania, spracovaný dokument – „Audit potrieb rómskych komunít v Podpoľaní a zasieťovanie ich lídrov“. Analýza bola vypracovaná na základe podnetov rómskych lídrov v Podpoľaní.  V úvode dokumentu  je vymedzený územný a časový rozsah auditu. Bola použitá hlavne metóda pološtrukturovaného rozhovoru v spojitosti s dotazníkom vypracovaným pre tento audit.  Výsledky výskumu a ich charakteristika je ďalšou časťou tohto dokument. V analýze a interpretácii  výsledkov výskumu, ktoré  tvoria záver dokumentu,  sú  pomenované dva najväčšie  problémy  Rómov.

            Realizovaným auditom sa potvrdilo, že oblasť vzdelávania, bývania a ľudských zdrojov zostávajú naďalej oblasťami, ktorým je potrebné sa venovať s čoraz väčšou intenzitou a dôrazom.  

 

 

Seminár na tému:„Získaním zručností v tvorivých dielňach k tvorbe pracovných miest“ 

 Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“ zorganizovalo dňa 28.9.2010 v priestoroch Kultúrneho domu na Detvianskej Hute seminár pod názvom „Získaním zručností v tvorivých dielňach k tvorbe pracovných miest“ zamerané na potrebu a význam ľudových remeselných výrobkov, ktoré sú späté so životom dedinského obyvateľstva a tiež na zachovávanie a oživenie tradícií ručných prác a remesiel smerujúce k zamestnaniu v tejto oblasti. Stretnutie bolo dobrou  výmenou skúseností výrobcov tradičnej ľudovej remeselnej výroby a umeleckej tvorby v regióne Podpoľania a pre všetkých zúčastnených veľmi dobrým základom pre nadviazanie spolupráce.

Občianske združenie ďakuje pracovníkom Obecného úradu na Detvianskej Hute za vytvorenie príjemného prostredia.

 

                                                                                              Komunitné konzultantky

 

Stretnutie zástupcov zariadení sociálnych služieb

 

Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní zorganizovalo 27.04.2010 v Domove seniorov Dolinka v Očovej seminár pod názvom   „Novelizácia  zákona o sociálnych službách“.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby v Podpoľaní.  Ďakujeme pracovníkom Domova seniorov Dolinka, za vytvorenie  príjemného prostredia .

                                                                                                Komunitné konzultantky

 Aktualizácia komunitných plánov

 V rámci projektu Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní, ktorý sa realizoval  1/2007 – 10/2008 boli komunitnými konzultantkami pre každú obec zhotovené Komunitné plány obcí.

V súčasnosti občianske združenie Podpoľanie realizuje projekt pod názvom: „ Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní“, súčasťou ktorého je aktualizácia komunitných plánov obcí v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z  z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Postupne  prebieha  aktualizácia Komunitných plánov vo všetkých obciach. O výsledkoch Vás budeme pravidelne informovať

 

                                                                                                Komunitné konzultantky

 

Seminár na tému: „Potreby Rómskej komunity a návrhy ich riešení“

Občianske združenie Podpoľanie v rámci projektu „Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní zorganizovalo 21.06.2010 v priestoroch OZ Podpoľanie  seminár pod názvom  „Potreby Rómskej komunity a návrhy ich riešení“ Stretnutia sa zúčastnili Rómski lídri z Detvy  a Hriňovej, Komunitné konzultantky, poradkyne Centra zamestnanosti a zástupcovia  OZ Podpoľanie.

Stretnutie bolo veľmi podnetné a užitočné pre všetky zúčastnené strany. Účastníci stretnutia  našli veľa oblastí, na ktoré sa budú snažiť hľadať spoločné riešenia.

                                                                                               Komunitné konzultantky

  1. jedna z foriem sociálnej práce
  2. „proces pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém miestnej komunity, prípadne zlepšili podmienky svojho života v komunite“ (Slovník sociálnej práce, str.94)
  3. „metóda smerujúca k vyvolaniu a podporovaniu zmeny v rámci miestneho spoločenstva“ (Metody a řízení sociální práce, 2003)
  4. proces aktivizácie ľudí, aby sa sami postarali o riešenie problémov komunity
  5. projekt (postup, spôsob), ako vyriešiť určitý konkrétny problém

Ing. Anna Vreštiaková,

oblasť pôsobenia: Hriňová,  Látky,  Detvianska Huta, Korytárky , Kriváň, Podkriváň, Stará Huta , Horný Tisovník 

Kontakt: 0902/438658

anna.vrestiakova@zoznam.sk

 

Ing. Eva Krnáčová,

oblasť pôsobenia: Detva, Stožok, Slatinské Lazy, V.H. Kalinka, Klokoč, Zvolenská Slatina, Očová, Vígľaš, Dúbravy

Kontakt: 0905/541850

evadetva@gmail.com