VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

01.05.2021

Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

 ,,odborný administratívny asistent/ekonomický manažér“

Pracovná pozícia:       odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Miesto výkonu práce: kancelária MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12  Detva

Pracovný úväzok:       plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 1 100,00 EUR

Termín výberového konania: 20.05.2021

Termín nástupu: 01.06.2021

Popis vykonávaných činností:

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér zabezpečuje:

–          súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok

–          príjem a registrácia žiadostí o príspevok

–          príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi

–          výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa

–          sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa

–          úhradu finančného príspevku užívateľovi

–          poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh

–          vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány

–          sumarizácia finančných/ekonomických podkladov

–          vykonávanie prieskum trhu

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

–          vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky

alebo

–          ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky

Doklady k výberovému konaniu:

–          žiadosť o prijatie do zamestnania

–          profesijný životopis

–          fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–          potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v oblasti projektov financovaných z EŠIF/EPFRV

–          súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva v zalepenej obálke do 18.05.2021 (pri osobnom doručení do 14.00 hod.). Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS Podpoľanie“.