Ponúkame Vám

Asistenčná a konzultačná činnosť pre miestnych lídrov a komunity

Túto činnosť vykonávajú Komunitné konzultantky, ktoré nadväzujú na prácu v predchádzajúcom projekte . Ich práca v komunitách sa stala potrebnou a osožnou,  o čom svedčia aj výsledky ich práce, ktorú odviedli v obciach a komunitách.

Základnou náplňou ich práce je pôsobenie priamo v území, v obciach, mapovať situáciu v území, napomáhať komunitám. Pomoc pri organizovaní práce, pri manažmente projektov, ich monitorovaní, vyhodnocovaní. Komunitná práca sa deje v úzkom kontakte s predstaviteľmi obcí. Súčasťou práce KK je monitorovať strategické plány a aktivizovať občanov v súvislosti s  účasťou na procese rozhodovania.

 

Činnosť centra zamestnanosti

Hlavnou skupinou ohrozenou sociálnou vylúčenosťou sú dlhodobo nezamestnaní a nezamestnaní s nízkou vzdelanostnou úrovňou, alebo so vzdelaním, ktoré im neumožňuje uplatniť sa na trhu práce.

Veľmi pozitívne výsledky v umiestňovaní dlhodobo nezamestnaných na trhu práce sme získali pri činnosti Centra zamestnanosti, ktoré si postupne získava aj dôveru zamestnávateľov. Plánujeme aj naďalej rozvíjať a podporovať jeho poradenskú činnosť pre všetkých nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie.

Metódy Centra zamestnanosti sa osvedčili a plánujeme v nich naďalej pokračovať.

Plánovanie a monitoring podpory sociálnej inklúzie v území, tvorba komunitných plánov

Monitoring a hodnotenie stratégie sa zameriava na priebežný zber údajov hovoriacich o priebehu realizácie stratégie, o úrovni napĺňania stanovených cieľov to znamená dosiahnutých výsledkoch a dopadoch. Monitoring a hodnotenie umožňuje na základe zistených údajov robiť priebežne potrebné úpravy a korekcie v naplánovaných aktivitách tak, aby viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov čo najefektívnejšie.