Dôležité pojmy

Sociálna exklúzia

Sociálne vylúčenie, teda proces separácie jednotlivcov od spoločnosti v dôsledku napr. nedostatočného vzdelania, rasy, pohlavia, veku a pod. Príčiny sociálnej situácie súvisiacej so sociálnou inklúziou sú napr. demografické zmeny, ekonomické zaťaženie domácností, príjmová nerovnosť (ktorá ma okrem iného aj svoj regionálny aspekt), nezamestnanosť, nedostatok v prístupe k inštitúciam apod.
Sociálnu exklúziu odlišujeme od pojmu chudoby, ktorá je chápaná predovšetkým ako nedostatok (finančných) zdrojov alebo materiálna núdza.

Zdroj: www.esf.gov.sk

Sociálna inklúzia

Proces začleňovania sa exkludovaných (vyčleňovaných) komunít do spoločnosti, ich aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života.

Zdroj: www.esf.gov.sk

Komunitný plán

  1. je výsledný dokument procesu komunitného plánovania
  2. zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám obyvateľov v oblasti sociálnych služieb
  3. stanoví krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
  4. mapuje a analyzuje existujúce zdroje, ktoré umožnia naplnenie vytýčených cieľov
  5. obsahuje štatistické, sociologické, demografické údaje
  6. obsahuje systém sledovania a vyhodnocovania postupu komunitného plánovania
  7. obsahuje systém priebežného informovania verejnosti
  8. obsahuje spôsob a mieru zapojenia všetkých účastníkov komunitného plánovania
  9. spracovať ho môže obec, viac obcí spoločne alebo obcou poverený subjekt (napr. mimovládna organizácia)

Zdroj: Woleková, H. – Mezianová, M.: Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Kolektív autorov : Sprievodca komunitnou sociálnou prácou

Komunitné centrum

Je zariadenie, ktoré poskytuje programy, ktoré vyplývajú z potrieb komunity, alebo je o ne v komunite záujem. Ich súčasťou je vzdelávanie, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, organizovanie besied, kurzov, a pod. Komunitné centrum zvyčajne svojou činnosťou reaguje na najpálčivejšie problémy miestnej komunity, ako je napríklad príprava detí na vstup do školy, poradenstvo a ďalšie služby. Snahou je zapájať do aktivít čo najväčší počet príslušníkov miestnej komunity, ktorí spolupracujú s odborníkmi pri chode a organizovaní činnosti komunitného centra.

Zriaďovateľom komunitného centra môže byť mesto/obec, alebo nezisková organizácia.

Zdroj: Matoušek, O.: Slovník sociální práce

Komunita

„Komunita je miesto, kde človek môže získavať emocionálnu podporu, ocenenie a praktickú pomoc v každodennom živote.“ (Hartl)

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi ponímaniami pojmu komunita. Komunitu môžeme označiť ako spoločenstvo ľudí, ktorí žijú v geograficky definovanej oblasti. Medzi týmito ľuďmi existujú vzájomné sociálne väzby a sú citovo viazaní k sebe navzájom a k miestu, kde žijú.
Pod komunitou chápeme skupinu ľudí, ktorých niečo spája a ktorí sa pre niečo spájajú. Pod komunitou rozumieme obyvateľov obce, mestskej časti, mikroregiónu, geograficky izolovanej lokality.

Zdroj: www.esf.gov