Dobudovanie LPSI a rozpracovanie stratégie zamestnanosti v Podpoľaní

Doba realizácie:
7/2006 -12/2006

Výška podpory:
636.759,50 Sk

Stručná charakteristika projektu:
Vybudovanie LPSI, vyškolenie 4 kom. konzultantiek, príprava podkladov pre strategické plánovanie.

Projekt bol financovaný zo Štátneho rozpočtu. Bol úspešne ukončený, bez pripomienok zo strany sprostredkovateľského orgánu – FSR.

 

Názov projektu č. 2 :
Posilnenie sociálnej inklúzie v Podpoľaní

Doba realizácie:
1/2007 – 10/2008

Výška podpory:
2.919 897,52 Sk,

Stručná charakteristika projektu:
Zameranie na strategické plánovanie v obciach a regióne, komunitná práca v obciach, naštartovanie činnosti centra zamestnanosti
Projekt bol financovaný z ESF cez FSR. Bol úspešne ukončený, bez pripomienok zo strany sprostredkovateľského orgánu – FSR.

 

 

Názov projektu č. 3 :
Podpora sociálnej inklúzie v Podpoľaní

Doba realizácie:
2/2010 – 11/2011

Výška podpory z Európskeho sociálneho fondu:
86 187,- €

Spolufinancovanie projektu občianskym združením Podpoľanie:
5% vo výške  4 537,- €

Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok sociálne znevýhodnených a nezamestnaných občanov pre zaradenie sa na  trh práce a do spoločnosti  

Špecifické ciele projektu:
1. Zvýšiť účinnosť prípravy, realizácie a hodnotenia komunitných plánov zameraných na realizáciu sociálnej inklúzie na lokálnej úrovni

2. Zvýšiť aktivizáciu a zapojenie cieľovej skupiny ako aj aktérov pôsobiacich v sociálnej oblasti na riešení vlastných problémov a problémov ľudí ohrozených sociálnym vylúčením.